POSTI- JA TIETOLIIKENTEEN DIPLOMI-
INSINÖÖRIT JA AKATEEMISET PTD RY.


(Yhdistys perustettu 25.9.1954 ja merkitty yhdistysrekisteriin 15.10.1954 rek:no 65964.
Sääntömuutos 6.2.1969 rek:no 100437. Sääntömuutos 30.10.1978. Sääntömuutos 8.4.1982 rek:no 135093. Sääntömuutos 9.11.1989. Sääntömuutos 16.5.2001. Sääntömuutos 15.12.2011.)


SÄÄNNÖT


1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Posti- ja tietoliikenteen diplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Toimihenkilöunioni TU ry:een.

Toimihenkilöunioni TU ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liittokokouksen, liittovaltuuston sekä liittohallituksen tekemiä päätöksiä.


2 §
Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta alueensa työpaikoilla.

Edistää jäsentensä ja yleisesti diplomi-insinöörien ja muiden akateemisten merkitystä ja asemaa ja ylläpitää yhteenkuuluvaisuutta tietoalayhteisöjen hallinnossa ja organisaatiossa.


3 §
Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. avustaa ja tukee henkilöstön edustajien, työpaikkatoimikuntien ja TU-klubien valintaa ja toimintaa alueensa työpaikoilla,
 2. avustaa ja tukee myös yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa,
 3. järjestää alueellaan edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta,
 4. voi toimintansa rahoittamiseksi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja harjoittaa tai ylläpitää kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä,
 5. voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen tähdättyä vapaa-ajantoimintaa,
 6. voi omistaa sellaista kiinteää tai irtainta omaisuutta, joka palvelee yhdistyksen toiminnan tarkoitusta,


4 §
Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi.


5 §
Yhdistyksen puolueettomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


6 §
Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen tietoalayhteisöjen palveluksessa oleva diplomi-insinöörin tai muun akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö. Toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös tietoalayhteisöjen palveluksessa pysyväisluontoisessa työsuhteessa oleva henkilö, jonka opinnot korkeakoulussa tai yliopistossa edellä mainitun tutkinnon suorittamiseksi ovat loppuvaiheessa. Harkintansa perusteella johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös tietoalan ulkopuolella toimivan yhteisön palveluksessa olevan henkilön, joka täyttää muut edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Mikäli johtokunta ei hyväksy jäsenhakemusta, jäseneksi pyrkivä voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen kokouksen on pyydettävä asiasta liittohallituksen lausunto ennen sen ratkaisemista.

Yhdistyksen jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut yhdistyksen jäsenyyttä ja josta alkaen hän on maksanut liittomaksunsa ja mahdollisen yhdistyksen oman jäsenmaksun ja johtokunta on hänet jäseneksi hyväksynyt. Jäsenyys päättyy, kun jäsen siirtyy pysyvästi eläkkeelle.

Yhdistyksen jäsenet muodostavat oman työpaikkansa TU-klubin, joka on työpaikan toimihenkilöiden edunvalvontaan keskittynyt rekisteröimätön yhteenliittymä.


7 §
Liitto- ja jäsenmaksut

 1. Toimiva jäsen on velvollinen suorittamaan liittomaksun ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulostaan liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. Toimivilta jäseniltä voidaan periä liittovaltuuston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen liittomaksu, joka saa kuitenkin olla enintään puolet asianomaisen vuoden varsinaisesta liittomaksusta. Ylimääräisen liittomaksun laiminlyönnistä on voimassa samat määräykset kuin varsinaisen liittomaksun laiminlyönnistä.
 3. Yhdistyksen vaalikokous voi johtokunnan esityksestä määrätä toimivilta jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.
 4. Liittyessään yhdistykseen sekä liiton tai yhdistyksen päättäminä muina aikoina on jäsenen toimitettava liitolle ja yhdistykselle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liittomaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.


8 §
Liitto- ja jäsenmaksua koskevat erityismääräykset

Toimiva jäsen on velvollinen maksamaan alennetun liittomaksun sekä vapautettu maksamasta yhdistyksen oman jäsenmaksun

 1. ollessaan työttömänä, sairaana, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai adoptiovapaalla taikka hoitovapaalla tai vastaavalla vapaalla. Sairaus- tai tähän verrattavaksi ajaksi ei kuitenkaan lasketa sitä aikaa, jolta jäsen saa työnantajalta palkkaa,
 2. suorittaessaan varusmiespalvelua tai sitä vastaavaa velvollisuuttaan taikka naisten vapaaehtoista asepalvelusta,
 3. opiskelun ajalta, jolta ei saa työnantajalta palkkaa,
 4. ollessaan muusta työttömyysturvalaissa mainitusta hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta vailla työtuloa,
 5. ollessaan ulkomaisen vastaavan liiton jäsenenä ja maksaessaan tälle liittomaksua.

Jäsenen tulee välittömästi edellä mainituissa tapauksissa ilmoittaa liitolle syy työstä poissaoloonsa.


9 §
Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenen on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsen on velvollinen suorittamaan liittomaksun ja yhdistyksen oman jäsenmaksun sen perintäkauden loppuun, jona eroaminen tapahtuu.

Johtokunta erottaa jäsenen,

Johtokunta voi erottaa jäsenen myös

 1. jos hän tahallisesti rikkoo liiton tai yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia yhdistyksen johtokunnan ja liittohallituksen määräyksiä tai toimii muutoin liiton ja yhdistyksen etujen vastaisesti,
 2. jos hän jäseneksi liittyessään on antanut itsestään harhauttavia tietoja,
 3. jos hän ei ole palannut ansiotyöhön 8 §:ssä tarkoitetun määräajan päätyttyä.

Edellä a)-, b)- ja c)-kohdassa mainituissa tapauksissa jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamista.

Johtokunnan on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle. Jäsenellä on oikeus valittaa tämän §:n 3 momentin perusteella tehdystä erottamispäätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle jättämällä asiasta kirjallinen valitus johtokunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jäsenen niin vaatiessa on asiasta hankittava ennen yhdistyksen kokouksen käsittelyä liittohallituksen lausunto.


10 §
Yhdistyksen kokoontuminen ja kokousmenettely

Yhdistyksen sääntömääräisestä kokouksesta on ilmoitettava neljätoista (14) ja muista kokouksista kolme (3) päivää ennen kokousta yhdistyksen vaalikokouksen päättämällä tavalla joko paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai liiton järjestölehdessä taikka kirjallisesti jäsenille.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen johtokunnan kutsusta, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten on johtokunnalta vaatinut. Kokous on pidettävä viimeistään kuukauden sisällä siitä, kun tällainen vaatimus on johtokunnalle esitetty.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan johtokunnalle, jonka on valmisteltava asia omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Jos asia on kiireellinen, se voidaan käsitellä kokouksen päätöksellä heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

Liiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.


11 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana ja vaalikokous, joka pidetään loka-marraskuun aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. vuosikertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta,
 2. edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja johtokunnan sen johdosta antama selvitys sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
 3. johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat.

Vaalikokouksessa käsitellään

 1. johtokunnan valmistama alkavan vuoden toimintasuunnitelma,
 2. johtokunnan valmistama ehdotus alkavan vuoden talousarvioksi,
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
 4. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä huomioiden 12 §:n määräykset ja valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kullekin johtokunnan jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Johtokuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon yhdistyksen toiminta-alueella toimivien työpaikkatoimikuntien ja TU-klubien edustavuus ja niiden jäsenistön sukupuolijakauma ja rakenne.
 5. valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa,
 6. valitaan edustaja tai edustajat ja heille varaedustaja tai -edustajat seuraaviin piirikokouksiin yhdistykselle liiton piiriohjesäännössä määritellyn osuuden ja edellä d)-kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti,
 7. valitaan ehdokkaat piirihallintoon edellä d)-kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti,
 8. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n mukaisesti,
 9. johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat,
 10. päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perimistapa.

Ennen liittokokousta pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liiton hallintoelimiin edellä kolme (3) momentin d)-kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti.


12 §
Johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä yhdistyksen vaalikokouksen päätöksen perusteella valitut vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Vaalikokouksessa valitun uuden johtokunnan tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon. Kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun kolme johtokunnan jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä tai heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat läsnä.

Eronneen jäsenen tilalle kutsutaan hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Johtokunta voi nimetä avukseen tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat, joihin kuuluu vähintään yksi (1) johtokunnan jäsen, ja jonka tehtävät ja niiden toimeksiannot määrittelee johtokunta.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. valvoa, että toiminnassa noudatetaan liiton ja yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia, liittokokouksen ja yhdistyksen kokouksen sekä liittovaltuuston ja -hallituksen tekemiä päätöksiä,
 2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle,
 3. johtaa ja vastata yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta,
 4. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toteuttamisesta,
 5. laatia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset,
 6. laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta,
 7. laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 8. hyväksyä ja erottaa jäsen ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa,
 9. pitää yhdistyksestä valituksi tulleisiin luottamusmiehiin jatkuvaa yhteyttä ja huolehtia heidän kouluttamisestaan tehtäviinsä,
 10. huolehtia liiton ja piirin yhdistykselle antamien tehtävien ja velvoitteiden toteuttamisesta sekä muutoin edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä johtokunnan siihen määräämät toimihenkilöt, kaksi aina yhdessä.


13 §
Yhdistyksen toiminnan ja tilien tarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta yhdistyksen kevätkokoukselle.

Tarkastusta varten on johtokunnan pidettävä tilintarkastajien saatavissa yhdistyksen ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat vähintään kolmea (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on suoritettava näiden tilien tarkastus ja annettava tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella johtokunnalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta, jotta johtokunta voi antaa mahdollisista huomautuksista selvityksensä kokoukselle.


14 §
Vaalit ja äänestykset

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.

Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan mielipide ja suljetussa äänestyksessä arpa.


15 §
Liittokokousedustajien valinta

Päätettäessä yhdistyksen ehdokkaista liittokokoukseen noudatetaan liiton sääntöjen 9 ja 10 §:n ja sen liittovaltuuston vahvistaman äänestys- ja vaaliohjesäännön määräyksiä sekä edellä 11 §:n kolme (3) momentin d)-kohdassa mainittuja valintaperusteita. Ehdokasasettelu voidaan suorittaa yhdistyksen sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa. Siitä on mainittava kokouskutsussa.


16 §
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen vaaleissa ja äänestyksessä on yhdistyksen toimiva jäsen, joka on maksanut liittomaksunsa, alennetun liittomaksunsa ja mahdollisen yhdistyksen oman jäsenmaksun vaalitoimitusta edeltävän kalenterivuosipuoliskon loppuun mennessä tai on tuolloin ollut sääntöjen nojalla vapautettu yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisesta.


17 §
Sääntöjen muutokset

Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntöjen muutosesityksestä on erikseen ilmoitettu kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Muutosehdotukselle on saatava liittohallituksen hyväksyminen ennen kuin se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.


18 §
Yhdistyksen toiminnan lopettaminen ja purkaminen

Yhdistyksen päättäessä lopettaa toimintansa liittyäkseen liiton toiseen jäsenyhdistykseen, siirtyvät yhdistyksen varat sen mukana. Jos yhdistys puretaan, varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin.

Päätös yhdistyksen toiminnan lopettamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kolme neljäsosaa (3/4) on sitä kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävä asia.


19 §
Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Päivitetty: 8.11.2011 13:45