PTD Siunkii yhistys!

PTD :n puheenjohtaja Jouko Rautio
esittellöö siule meijä yhistykse:


Klikkaamalla suurempi kuva  

PTD ry:n puolest mie toivotan Siule tervetulloo meiä verkkosivuile ! Myö tahotaa kertoo Siulle meiä yhistyksest , keitä myö ollaan ja mitä myö halutaan.


PTD perustettii v.1954 "Posti ja Telelaitoksen Diplomi-insinöörit ry:n" nimel senaikase valtion virasto DI-henkilöstö etuje ajajaks ja teekkarihenge ylläpitäjäks. Vuosii varrel jäsenistö kirjo laajentu (mm. PT Akateemiset ry:n jäsenet liittyvät PTD:he 1990-luvul) ja toisaalt myös työnantaja vaihtoi muotovaa ja nimijää (valtion liikelaitoksesta tul pörssiyhtiö Sonera ja valtio yhtiö Suomen Posti Oy). Vuon 2000 meiä yhistykse jäsenistö vaihtokii uueks nimeksee "Posti- ja Tietoliikenteen diplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry". Nimi soppii yhtee myös sen muutokse kans, et PTD vaihto järjestäytymistää TTT:stä (ent.VTK) Tietoliikenneliittoo v.1999 Vuon 2004 oli ees vaihto Toimihenkilöunioniin. TU toimii työehtosopimuste (TES) neuvottelijaosapuolen Sonerassa, ja PTD:n aktiivit vaikuttaat tätäkii kautta jäsenistö etuja ajjaen.

PTD :n jäsenistöst enemmistö on nimekii mukasest diplomi-insinööriliöit. Sääntöje mukkaa jäseneks voip kuitekii liittyy akateemise loppututkinno suorittant (tai opintoje loppuvaihees oleva) toimihenkilö, jonka työnantaja o Sonera-konserni tai Posti-konserni.

PTD :s o mukan kielekääntäjii, lakimiehii, ekonomiloita yms. Jos oot tunnistant ites eellä olleest kuvauksest, täytä näiltä sivuilt löytyvä liittymisilmoitus ja toimita se vaik sähköpostil PTD:n hallituksel. Pääset hyvvää seuraa. Mm. Sonera entine toimitusjohtaja Aulis Salliinkii toimi aikannaa monnii vuosiii aktiivisest meiä yhistykses, ml. puhheenjohtajan. PTD toimii jäsenkuntasa etuje ajajan. Tärkei toiminta on ajjaa työsuhteeseen liittyvii asioita ja ehtoja : palkkaus, työaika, sijotus (ootsie Lappeenrannas vai Helsingis) ja työsuhtee pysyvyys. Meiä toiminta o jäsente ohjaamaa , yhistykse kokouksis hyväksyttyje toiminta-suunnitelmie puitteis ja samal kuunnellaa jäsenilt tulevaa palautetta. Jäsene tuken on PTD:n yhdysmiehet ja TU:n luottamusmiehet , jotka tarjoovat apuaan mahollisis konfliktitilanteis.

PTD :n jäsenen sie pääset myöskii työttömyyskassa piiriin. PTD haluaa eistää korkeakoulutettuje asemaa ja arvostusta Sonera- ja Posti-konserneissa ja samal vaikuttaa aktiivisest näihe työmarkkinoil hyvi kysyttyje asiantuntioie puolest. Katoha lista jäsenevuist meiä kotisivuilt!

PTD on täyn teekkari-henkee. Tää näkkyy paitsi yhistyksen "virallisis" kokkouksis (ylleesä 2/v) myös teema-aiheisis Teleinsinööri-illois, jois jäsenil o mahollisuus kuunnella huippunimmii ja keskustella heiä kanssaa. Meiä vierain o olleet mm. Sonera johtoo, Postin johtoo, Philipsin ja Ericssonin johtajii yms. TES-neuvotteluje aikaa järjestetyis illois jäsenet o päässeet kertomaa toiveitaa suoraa TU:n johole. Teleinsinööri-illat o epämuodollissii ja vapautuneit tilaisuuksii. Sie voit lukkee aiemmist sivuiltamme. Teekkaritha hyö järjestäät excursioita, ja niin tekkee myös PTD. Niitä o tehty Australiaa ja Ranskaa myöte, mut myös kotimaas (mm. YLE, Finnair, Ilmavoimien Hornetit, Viestikeskus Lokki yms.). Näistäkii sie voit lukkee meiä sivuilt, ja ihhailla samal valokuvvii palmuje varjos käyskentelevist PTD:n jäsenist.

PTD toivoo siule mukavii hetkii näil sivuil ! Tuu mukkaa !

Jouko Rautio , puheenjohtaja